Edukacja chrześcijańska 

Kilka słów o edukacji

Edukacja chrześcijańska to połączenie postawy, osobistego zaangażowania nauczycieli wskazujących swoim życiem na osobę Jezusa Chrystusa, programu edukacji rozszerzonego w taki sposób, by nauczyciele każdego przedmiotu mogli odnosić nauczane treści do Boga, Jego chwały objawionej w nauce oraz do Jego charakteru, a także dodatkowe elementy pozalekcyjne, takie jak wspólne uwielbienie Boga, codzienny czas na rozważanie krótkiego fragmentu Słowa Bożego i modlitwę oraz inne zajęcia i aktywności. Edukacja chrześcijańska to też oderwanie wzroku od samego siebie i zwracanie go na Boga, tak by dzieci rozumiały, że swoje zdolności i talenty zawdzięczają Bogu, któremu należy się chwała i dziękczynienie.

Edukacja chrześcijańska to oprócz przekazywania wiedzy praca nad charakterem dziecka, młodego człowieka. Przedszkole i Szkoła wykonują tę pracę wspólnie z rodzicami i przy ich całkowitej akceptacji.

Koncentrując swoje wysiłki na kształtowaniu charakteru dzieci zgodnego ze słowem Bożym nie zapominamy o podstawowych rolach edukacji. Z tego powodu w Przedszkolu i Szkole Podstawowej Jan Chrzciciel chcemy również uczyć dzieci wiedzy na najwyższym poziomie, ponieważ wszystko co robimy, chcemy robić z największym zaangażowaniem, czyli „jak dla Pana” (List Ap. Pawła do Kolosan 3:23). Mamy jednak świadomość, że w dzisiejszym świecie, aby być w pełni przygotowanymi do życia dzieci muszą nabyć umiejętności samodzielnego uczenia się, krytycznego myślenia, a w następstwie zdobywania i rozpoznawania rzetelnych informacji.

Dlaczego Jan Chrzciciel? 

Wcześniej pisaliśmy o tym, że edukacja chrześcijańska to w znacznym stopniu praca nad charakterem stąd wzór Jana Chrzciciela, jaki widzimy w Piśmie Świętym.

Jan Chrzciciel jest postacią, której charakter podoba się Bogu, postacią, która bez względu na cenę służy Bogu, Jezusowi Chrystusowi oddając Mu wszelką chwałę i na Nim koncentrując swoją i innych wokół uwagę.

Widzimy Jana, który jest dzieckiem w rodzinie kapłańskiej i powinien tą zaszczytną rolę pełnić w przyszłości. Czytamy jednak, że zarówno jego rodzice, jak i on sam nie żyli taką ambicją, lecz byli gotowi poddać się woli Boga. Rodzice więc przygotowywali go do służby w odosobnieniu i on będąc już dorosłym skupił się jedynie na poznaniu i wypełnieniu woli Boga.

Chcemy, by dzieci były kształtowane tak, by jak Jan Chrzciciel:

 1. szukały Bożej woli,
 2. chciały ją wypełnić,
 3. utożsamiały się z nią,
 4. kierowały innych do Jezusa Chrystusa,
 5. miały pozytywny wpływ na swoje środowisko niosąc odnowienie gdziekolwiek się znajdą, jak robił to Jan.

Jednocześnie Jan był dobrze wykształcony i przygotowany do tego, co Bóg dla niego zaplanował. Chcemy więc, by dzieci potrafiły się nie tylko odnaleźć we współczesnym świecie pełnym zarazem zagrożeń i możliwości lecz by w dorosłym życiu mogły w różnych miejscach nadawać mu kierunek nawiązując do chrześcijańskich wartości zarówno w nauce, polityce, kulturze, lokalnej społecznej aktywności, czy w każdym innym miejscu, gdzie Bóg je postawi.

Napisz do nas 
Say Hello!

Wyrażam zgodę

2 + 9 =

DANE OSOBOWE | klauzula informacyjna (rozwiń)

DANE OSOBOWE | Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne Jan Chrzciciel, którego biuro znajduje się pod adresem 87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 13/2.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod.psp@gmail.com lub adresem korespondencyjnym ul. Sienkiewicza 13/2, 87-100 Toruń.

Dane osobowe są przetwarzane tylko za zgodą osoby udostępniającej dane w celu jaki określa osoba kontaktując się ze Stowarzyszeniem (kontakt jednorazowy, współpraca, rekrutacja do przedszkola lub szkoły podstawowej etc.).

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i będą przechowywane do zakończenia sprawy, w której osoba udostępniająca dane się kontaktuje i udostępnia dane.

Posiada Pan/Pani prawo:

 • dostępu do udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • sprostowania udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • usunięcia udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez własnoręcznie podpisaną informację pisemną złożoną w biurze Stowarzyszenia lub przesłaną drogą listowną na adres 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 13/2 – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie,

 • przenoszenia udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kontaktu lub załatwienia sprawy, z powodu której osoba udostępniająca dane kontaktuje się ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Jan Chrzciciel. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych Stowarzyszenie nie może podjąć żadnych czynności, w tym kontaktu zwrotnego.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.