Jak pomóc?

Jeśli chciałbyś pomóc
Say Hello!

Napisz, w jaki sposób chciałbyś pomóc?

Potrzebujemy Twojego wsparcia:

 • w modlitwie,
 • pracy w charakterze nauczyciela,
 • pracy w administracji,
 • wolontariatu,
 • finansowego.

Jeśli chcesz pomóc i nie wiesz jak mógłbyś się zaangażować proszę, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Potrzebujemy wsparcia 

Zachęcamy do przekazywania niewielkich miesięcznych kwot darowizn, np. 20 zł, 30 zł lub 50 zł miesięcznie przez wybrany okres np. dwóch lub trzech lat. To pomoże nam dobrze planować budżet na każdy rok.

Wpłat możesz dokonywać na rachunek bankowy Fundacji:

Fundacja Jan Chrzciciel
ul. Sienkiewicza 13/2, 87-100 Toruń
Bank PeKaO S.A. 22 1240 1936 1111 0010 9980 9507

Napisz do nas 
Say Hello!

Wyrażam zgodę

9 + 14 =

DANE OSOBOWE | klauzula informacyjna (rozwiń)

DANE OSOBOWE | Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne Jan Chrzciciel, którego biuro znajduje się pod adresem 87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 13/2.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod.psp@gmail.com lub adresem korespondencyjnym ul. Sienkiewicza 13/2, 87-100 Toruń.

Dane osobowe są przetwarzane tylko za zgodą osoby udostępniającej dane w celu jaki określa osoba kontaktując się ze Stowarzyszeniem (kontakt jednorazowy, współpraca, rekrutacja do przedszkola lub szkoły podstawowej etc.).

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i będą przechowywane do zakończenia sprawy, w której osoba udostępniająca dane się kontaktuje i udostępnia dane.

Posiada Pan/Pani prawo:

 • dostępu do udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • sprostowania udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • usunięcia udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez własnoręcznie podpisaną informację pisemną złożoną w biurze Stowarzyszenia lub przesłaną drogą listowną na adres 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 13/2 – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie,

 • przenoszenia udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kontaktu lub załatwienia sprawy, z powodu której osoba udostępniająca dane kontaktuje się ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Jan Chrzciciel. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych Stowarzyszenie nie może podjąć żadnych czynności, w tym kontaktu zwrotnego.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.